Veriaci a ,,gay"

04.12.2013 10:42

V rámci ohnivej mediálnej kampane, ktorá sa rozprúdila v súvislosti s odvážnym pastierskym listom biskupov, vyšiel na Sme ďalší povinný článok k téme o ,,veriacom gayovi". V tejo diskusii sa dáva médiami priestor len neveriacim a pseudokatolikom (z okolia pseudokatolíckeho Postoya), preto by sme chceli zareagovať i my, katolíci.

Pastiersky list sa nám páčil, bol aktuálny a odvážny, prorocký a evanjeliovo neústupný. I keď mohol byť ešte odvážnejší.

K článku. Autor sa označuje za veriaceho. Môže byť homosexuálne konajúca osoba veriacou? Môže, lebo i hriešnici môžu byť veriaci a naopak, i veriaci môžu byť, a vlastne i bývajú hriešnikmi (tým nechcem banalizovať to, akým ťažkým hriechom homosexuálne činy sú).

Avšak veriacim nemôže byť ten, kto popiera, či neverí v pravdy katolíckej viery. Autor, ktorý sa označuje za nekatolíckeho kresťana, veriacim preto nie je, a nemôže byť. Ten, kto neuznáva len jednu pravdu viery, nemá vieru celú. Tak učí katolicizmus. Je až smutné, ako malo katolíkov dnes pozná vlastnú vieru, a upozorňuje napr. i v tamojšej diskusii, na nesprávne použitie tohto pojmu, čo je jedným, aspoň pre katolíka, z najpoburúcejších tvrdení v článku. Katolíci by mali žiadať v diskusii o odstránenie tohto pohoršujúceho tvrdenia z článku.

Inak, v poslednej dobe nás média, vidiac silu odporu ľudí proti západným hodnotám, ktoré nám nanucuje EU a USA (a nielen oni), začínajú spracuvávať iným spôsobom. Neútočia priamo na naše názory (pretože tie sú čím ďalej populárnejšie medzi ľudovými vrstvami), ale na naše spôsoby. Vraj by sme mali viac mlčať, inak sa vyjadrovať, nepohoršovať, nepoburovať (média a mocných tohto sveta) a nepôsobiť tak agresívne.

A ešte si na pomoc volajú ,,kacírskeho" pápeža Bergoglia (ktorý bude jedného ďňa asi považovaný za Borgia 21. storočia), s jeho neevanjeliovým nadbiehaním tomuto od Boha odpadlému svetu. Bergoglio kupčí s vierou. Postoy podľa mňa spôsobil Cirkvi u nas viac škôd než komunisti za 40 rokov teroru.

Kristus vyhnal kupcov z chrámu. Tým symbolicky zakázal kupčiť s vierou. Zakázal riediť vieru a mlčať o pravdách viery (naopak, máme ich ohlasovať zo striech). Kristus bol tiež pohoršením pre nevercov a svet. Keby Kristus konal ako pápež Bergoglio, či postoyáci, a nadbiehal vtedajším mocným, neskončil by nikdy na kríži.

Kristus povedal, že nepriniesol na svet pokoj, ale meč (v duchovnom zmysle slova). Že prišiel postaviť človeka proti človeku. Preto je postoj tých (postoyakov, liberálnych pseudokatolíkov, Bergoglia), čo hlásajú zmierenie so svetom, a nevereckými princípmi antievanjeliový. Duchovný zápas je našou prvoradou povinnosťou, nekompromisnosť našou metódou. Našou zbraňou je modlitba, hlavne sv. ruženec. Modlime sa za obrátenie neveriacich, a tých, čo stoja proti Božiemu poriadku a neuznávajú vládu Boha, To je pravá láska k ľuďom, i k Bohu. Podsúvajú nám, že ohlasovanie evanjelia je nenávistné. Avšak nie je to tak. Je to prejav lásky, tak ako k človeku, tak i k Bohu. Je väčšej lásky, než ponúkať druhému večný život,, a túžiť ho k nemu nasmerovať. Je snáď prejav nelásky povedať napr. gamblerovi, že nie je dobre že robí, čo robí? Je prejavom lásky utvrdzovať ho, že dobre robí? Podľa logiky poniektorých dnes asi áno...

A tiež sa modlime, aby nam Boh dal silu vytrvať na nemenných princípoch, odolať cudzáckym hodnotám, a zachovať nášu kultúru.

Boh je s nami!